page_banner

Vad är den interna strukturen hos en laserskrivare?Förklara i detalj laserskrivarens system och arbetsprincip

1 Laserskrivarens interna struktur

Laserskrivarens inre struktur består av fyra huvuddelar, som visas i figur 2-13.

1

Figur 2-13 Laserskrivarens interna struktur

(1) Laserenhet: avger en laserstråle med textinformation för att exponera den ljuskänsliga trumman.

(2) Pappersmatningsenhet: kontrollera att papperet kommer in i skrivaren vid lämplig tidpunkt och lämnar skrivaren.

(3) Framkallningsenhet: Täck den exponerade delen av den ljuskänsliga trumman med toner för att bilda en bild som kan ses med blotta ögat och överför den till papprets yta.

(4) Fixeringsenhet: Tonern som täcker papperets yta smälts och fixeras ordentligt på papperet med tryck och uppvärmning.

2 Arbetsprincip för laserskrivaren

En laserskrivare är en utmatningsenhet som kombinerar laserskanningsteknik och elektronisk bildteknik.Laserskrivare har olika funktioner på grund av olika modeller, men arbetssekvensen och principen är densamma.

Om man tar standard HP-laserskrivare som exempel, är arbetssekvensen följande.

(1) När användaren skickar ett utskriftskommando till skrivaren via datorns operativsystem, konverteras den grafiska informationen som ska skrivas ut först till binär information via skrivardrivrutinen och skickas slutligen till huvudstyrkortet.

(2) Huvudkontrollkortet tar emot och tolkar den binära informationen som skickas av föraren, anpassar den till laserstrålen och styr laserdelen för att avge ljus enligt denna information.Samtidigt laddas den ljuskänsliga trummans yta av laddningsanordningen.Sedan genereras laserstrålen med grafisk information av laserskanningsdelen för att exponera den ljuskänsliga trumman.En elektrostatisk latent bild bildas på ytan av tonertrumman efter exponering.

(3) Efter att tonerkassetten är i kontakt med framkallningssystemet blir den latenta bilden synlig grafik.När den passerar genom överföringssystemet överförs tonern till papperet under inverkan av överföringsanordningens elektriska fält.

(4) Efter att överföringen är slutförd kommer papperet i kontakt med den elektricitetsavledande sågtanden och laddar ur laddningen på papperet till marken.Slutligen kommer den in i högtemperaturfixeringssystemet, och grafiken och texten som bildas av tonern integreras i papperet.

(5) När den grafiska informationen har skrivits ut tar rengöringsenheten bort den oöverförda tonern och går in i nästa arbetscykel.

Alla ovanstående arbetsprocesser måste gå igenom sju steg: laddning, exponering, utveckling, överföring, strömavbrott, fixering och rengöring.

 

1>.Avgift

För att få den ljuskänsliga trumman att absorbera toner enligt den grafiska informationen måste den ljuskänsliga trumman laddas först.

Det finns för närvarande två laddningsmetoder för skrivare på marknaden, den ena är corona-laddning och den andra är laddning av rullar, som båda har sina egenskaper.

Corona-laddning är en indirekt laddningsmetod som använder den ljuskänsliga trummans ledande substrat som en elektrod, och en mycket tunn metalltråd placeras nära den ljuskänsliga trumman som den andra elektroden.Vid kopiering eller utskrift läggs en mycket hög spänning på tråden, och utrymmet runt tråden bildar ett starkt elektriskt fält.Under inverkan av det elektriska fältet flyter joner med samma polaritet som koronatråden till ytan av den ljuskänsliga trumman.Eftersom fotoreceptorn på ytan av den ljuskänsliga trumman har ett högt motstånd i mörker kommer laddningen inte att flyta bort, så den ljuskänsliga trummans ytpotential kommer att fortsätta att stiga.När potentialen stiger till den högsta acceptanspotentialen avslutas laddningsprocessen.Nackdelen med denna laddningsmetod är att det är lätt att generera strålning och ozon.

Laddvalsladdning är en kontaktladdningsmetod, som inte kräver hög laddningsspänning och är relativt miljövänlig.Därför använder de flesta laserskrivare laddningsrullar för att ladda.

Låt oss ta laddningen av laddningsvalsen som ett exempel för att förstå hela arbetsprocessen för laserskrivaren.

Först genererar högspänningskretsdelen högspänning, som laddar ytan på den ljuskänsliga trumman med likformig negativ elektricitet genom laddningskomponenten.Efter att den ljuskänsliga trumman och laddningsvalsen roterat synkront under en cykel, laddas hela ytan på den ljuskänsliga trumman med en likformig negativ laddning, som visas i figur 2-14.

3jpg

Bild 2-14 Schematisk bild av laddningen

2>.exponering

Exponeringen utförs runt en ljuskänslig trumma, som exponeras med en laserstråle.Ytan på den ljuskänsliga trumman är ett ljuskänsligt skikt, det ljuskänsliga skiktet täcker ytan på aluminiumlegeringsledaren och aluminiumlegeringsledaren är jordad.

Det ljuskänsliga skiktet är ett ljuskänsligt material, som kännetecknas av att vara ledande när det utsätts för ljus, och isolerande före exponering.Före exponeringen laddas den enhetliga laddningen av laddningsanordningen, och den bestrålade platsen efter att ha bestrålats av lasern kommer snabbt att bli en ledare och leda med aluminiumlegeringsledaren, så laddningen släpps till marken för att bilda textområdet på tryckpappret.Platsen som inte bestrålas av lasern behåller fortfarande den ursprungliga laddningen och bildar ett tomt område på tryckpappret.Eftersom denna karaktärsbild är osynlig kallas den för en elektrostatisk latent bild.

En synkron signalsensor är också installerad i skannern.Funktionen hos denna sensor är att säkerställa att skanningsavståndet är konsekvent så att laserstrålen som bestrålas på ytan av den ljuskänsliga trumman kan uppnå bästa bildeffekt.

Laserlampan sänder ut en laserstråle med teckeninformation, som lyser på det roterande mångfacetterade reflekterande prismat, och det reflekterande prismat reflekterar laserstrålen till den ljuskänsliga trummans yta genom linsgruppen, och skannar därigenom den ljuskänsliga trumman horisontellt.Huvudmotorn driver den ljuskänsliga trumman att rotera kontinuerligt för att realisera den vertikala avsökningen av den ljuskänsliga trumman av den laseremitterande lampan.Exponeringsprincipen visas i figur 2-15.

2

Figur 2-15 Schematisk bild av en exponering

3>.utveckling

Utveckling är processen att använda principen om avstötning av samma kön och attraktion av motsatt kön av elektriska laddningar för att förvandla den elektrostatiska latenta bilden som är osynlig för blotta ögat till synlig grafik.Det finns en magnetanordning i mitten av den magnetiska rullen (även kallad framkallande magnetisk rulle, eller magnetisk rulle för kort), och tonern i pulverbehållaren innehåller magnetiska ämnen som kan absorberas av magneten, så tonern måste attraheras genom magneten i mitten av den framkallande magnetiska rullen.

När den ljuskänsliga trumman roterar till den position där den är i kontakt med den framkallande magnetiska rullen, har den del av ytan på den ljuskänsliga trumman som inte bestrålas av lasern samma polaritet som tonern och kommer inte att absorbera toner;medan den del som bestrålas av lasern har samma polaritet som tonern. Tvärtom, enligt principen om avstötande av samma kön och attraherande av motsatt kön, absorberas toner på ytan av den ljuskänsliga trumman där lasern bestrålas , och sedan bildas synlig tonergrafik på ytan, som visas i figur 2-16.

4

Figur 2-16 Utvecklingsprincipdiagram

4>.transfertryck

När tonern överförs till utskriftspapperets närhet med den ljuskänsliga trumman, finns en överföringsanordning på baksidan av papperet för att applicera en överföring av högt tryck på papperets baksida.Eftersom överföringsanordningens spänning är högre än spänningen i exponeringsområdet för den ljuskänsliga trumman, överförs grafiken och texten som bildas av tonern till utskriftspapperet under inverkan av det elektriska fältet i laddningsanordningen, som visas i figur 2-17.Grafiken och texten visas på utskriftspapprets yta, som visas i figur 2-18.

5

Figur 2-17 Schematisk bild av transfertryck (1)

6

Figur 2-18 Schematiskt diagram över överföringsutskrift (2)

5>.Avled elektricitet

När tonerbilden överförs till tryckpappret täcker tonern endast papperets yta och bildstrukturen som bildas av tonern förstörs lätt under tryckpapperstransporten.För att säkerställa integriteten hos tonerbilden innan fixering, efter överföringen, kommer den att passera genom en statisk elimineringsanordning.Dess funktion är att eliminera polaritet, neutralisera alla laddningar och göra papperet neutralt så att papperet kan komma in i fixeringsenheten smidigt och säkerställa utskriften. Produktens kvalitet visas i figur 2-19.

图片1

Figur 2-19 Schematiskt diagram över effekteliminering

6>.fixering

Uppvärmning och fixering är processen att applicera tryck och uppvärmning på tonerbilden som adsorberas på tryckpappret för att smälta tonern och sänka ner den i tryckpappret för att bilda en fast grafik på papprets yta.

Huvudkomponenten i toner är harts, tonerns smältpunkt är cirka 100°C, och temperaturen på fixeringsenhetens värmevals är cirka 180°C.

Under utskriftsprocessen, när temperaturen på fixeringsenheten når en förutbestämd temperatur på cirka 180°C när papperet som absorberar toner passerar genom springan mellan uppvärmningsvalsen (även känd som den övre rullen) och tryckgummivalsen (även känd som den nedre tryckvalsen, den nedre rullen), kommer smältningsprocessen att slutföras.Den genererade höga temperaturen värmer upp tonern, som smälter tonern på papperet och bildar på så sätt en solid bild och text, som visas i figur 2-20.

7

Figur 2-20 Principdiagram för infästningen

Eftersom värmevalsens yta är belagd med en beläggning som inte är lätt att fästa på tonern, kommer tonern inte att fästa på värmevalsens yta på grund av hög temperatur.Efter fixering separeras tryckpappret från värmevalsen med separationsklon och skickas ut ur skrivaren genom pappersmatningsvalsen.

Rengöringsprocessen är att skrapa tonern på den ljuskänsliga trumman som inte har överförts från ytan av papperet till spilltonerbehållaren.

Under överföringsprocessen kan tonerbilden på den ljuskänsliga trumman inte överföras helt till papperet.Om den inte rengörs kommer tonern som finns kvar på ytan av den ljuskänsliga trumman att föras in i nästa utskriftscykel, vilket förstör den nybildade bilden., vilket påverkar utskriftskvaliteten.

Rengöringsprocessen görs med en gummiskrapa, vars funktion är att rengöra den ljuskänsliga trumman innan nästa cykel med ljuskänslig trumma.Eftersom bladet på gummirengöringsskrapan är slitstarkt och flexibelt bildar bladet en skärvinkel med den ljuskänsliga trummans yta.När den ljuskänsliga trumman roterar, skrapas tonern på ytan in i avfallstonerbehållaren av skrapan, som visas i bild 2-21.

8

Figur 2-21 Schematisk bild av en rengöring

 


Posttid: 2023-02-20